Na 20 jaar werken in het onderwijs weet ik dat leren soms leuker, beter en logischer kan. 
Ik wil dat ieder kind dat het nodig heeft maatwerk krijgt.


Ik wordt er blij van als ik niet meer hoor dat een kind iets moet beheersen omdat dit volgend schooljaar nu eenmaal wordt verwacht.
Kinderen leren dát waar ze aan toe zijn.
We gaan verder als de voorwaardelijke vaardigheid wordt beheerst. Zo ervaar je niet alleen succes en plezier, je ziet ook dat je harde werk de moeite loont!


Werkwijze

      Kennismaking

Terwijl we elkaar leren kennen brengen we een zo goed en duidelijk mogelijk beeld naar voren van uw kind en de hulpvraag. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u een korte vragenlijst ter voorbereiding.

      Doel & aanpak

Bij leerproblemen of moeite met een vak als rekenen, lezen of schrijven:

Na overleg met u en/of de leerkracht werk ik 1 a 2 uur met uw kind aan dit vak en bepaal op welk niveau we doorgaan met oefenen. Eventueel neem ik hiervoor een test af. Ik stel voor aan welke doelen we kunnen werken en wat de aanpak daarbij kan zijn.

Daarna krijgt uw kind passende oefeningen en werken we 1 of 2 keer per week in de praktijk.

In de meeste gevallen zal uw kind thuis ook dagelijks kort oefenen. 

            

Onderzoek:

Soms heeft de leerkracht of de interne begeleider op school al een tijd geprobeerd met extra begeleiding een kind te helpen weer op het niveau van het leerjaar te komen. Het kan dat een kind moeite blijft houden met bijvoorbeeld lezen of rekenen. Het automatiseren wil maar niet op gang komen of het lezen, rekenen of spellen kost een kind erg veel tijd en moeite.

Het kan dat extra begeleiding dan voldoende is maar soms is er meer onderzoek nodig.
Als er wordt gedacht aan dyslexie of dyscalculie (bij rekenen) dan kan een gz psycholoog een onderzoek bij uw kind afnemen. De school of ik kan u doorverwijzen.
(Als het nodig is kan ik enkele tests afnemen om te zien of zo’n onderzoek geïndiceerd is).

Geen stempel maar een Profiel
Aan de hand van de uitslag wordt bepaald wat de beste benadering is voor uw kind. Zowel voor hulp bij dyslexie, dyscalculie en (motorische) schrijfproblematiek heb ik gespecialiseerde methodes in gebruik.
Het voelt soms aan als een lastig stempel maar ik zie bijvoorbeeld dyslexie niet als een aandoening maar als een profiel van hoe je hersenen, ogen en zelfs motoriek werken. 
Het mooie van deze benadering is dat je er  rekening mee houdt dat jouw profiel ook voordelen kent.

Begeleiding: 

Remedial teaching (remediërend leren): uw kind leert een vaardigheid op zijn of haar eigen, passende manier toe te passen. Met het materiaal uit de klas of op een andere manier dan op school, herhalen we de stof. We lossen problemen op en oefenen om te zorgen dat het beklijft.

Hieronder vallen eventueel ook de oefeningen voor schrijven en spelling uit de Spelling Guru methode.

Door intensieve, individuele begeleiding komt uw kind weer op de leerlijn van de jaargroep of leren we maximaal om te gaan met het minder adept zijn voor een bepaalde vaardigheid op de basisschool. 

Leren we, waarmee ik wil benadrukken dat dit een proces is waarbij kind, remedial teacher en ouder met aandacht en tijd ontdekken wat werkt.

We werken in principe 1 keer per week op de praktijk en thuis wordt dagelijks kort geoefend. Soms is het goed om 2 keer per week begeleid te worden en bijvoorbeeld begeleiding met Spelling Guru kan soms ook 1 keer per twee weken.

Ouders
Als ouder is het bijvoorbeeld voor de Spelling Guru oefeningen thuis van belang dat u een aantal keer (een deel van) de sessie aanwezig bent. Voor alle andere begeleiding bent u ook welkom aanwezig te zijn maar is het niet per se nodig.

In ieder geval wordt van uw kind maar ook van de ouders extra tijd en energie gevraagd.
Er is dus wel wat doorzettingsvermogen nodig. Gelukkig zijn er vele spelvariaties en beweegspellen die we kunnen inzetten waarbij je niet eens doorhebt dat je aan ’t werk bent. Uw kind wordt altijd benaderd met coachende, begripvolle houding. 
Daarbij kan ik ook aandacht besteden aan onderwerpen als zelfstandig werken op school. Wat doe je als je niet verder kan met je werk en de juf is bezig?

Hoe kun je je concentratie vasthouden?

In de overweging om begeleiding voor uw kind te starten spelen natuurlijk ook de kosten een rol, handig om te weten dat u alleen daadwerkelijk afgenomen begeleidings-uren afrekent.

Naar tarieven

      Evaluatie

Wekelijks of twee wekelijks draag ik mondeling over waar aan gewerkt is en wat het resultaat is. Er kan eventueel een test worden afgenomen om te beoordelen in welke mate we vorderen. 

Indien gewenst kan een kort plan van aanpak of een evaluatie op schrift geleverd worden.